រដ្ឋបាលស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ជូនដំណឹងអំពីការអញ្ជើញ ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃសម្ភារៈការិយាល័យ