សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ សមាគមសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិច (AEMSJ)

នាថ្ងៃទី ០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ សមាគមសារព័ត៌មាន អេឡិចត្រូនិច បានចេញសេចក្តីថ្លែងមួយ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម​ ៖