មន្ត្រីជលផល​ខេត្តកោះកុង​រង​ការរិះគន់​ពី​សំណាក់​ក្រុម​អ្នកនេសាទ បង្ក្រាប​តែ​ទូក​ខ្មែរ​គ្នាឯង​ចំណាយ​ទូក​បរទេស​ចូល​មក​នេសាទ​ដែន​សមុទ្រ​កម្ពុជា​ក្នុង​ខេត្តកោះកុង​មិន​នាំ​គ្នា​បង្ក្រាប​

មន្ត្រីជលផល​ខេត្តកោះកុង​រង​ការរិះគន់​ពី​សំណាក់​ក្រុម​អ្នកនេសាទ បង្ក្រាប​តែ​ទូក​ខ្មែរ​គ្នាឯង​ចំណាយ​ទូក​បរទេស​ចូល​មក​នេសាទ​ដែន​សមុទ្រ​កម្ពុជា​ក្នុង​ខេត្តកោះកុង​មិន​នាំ​គ្នា​បង្ក្រាប​