រដ្ឋបាលស្រុកដំណាក់ចង្អើរជូនដំណឹងស្ដីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការងារជួសជុលរបងសាលាស្រុកដំណាក់ចង្អើរ