ញត្តិគាំទ្រ ការធ្វើវិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា លើកទី ១០ របស់ រដ្ឋបាលខេត្តកែប