សាលាស្រុកដំណាក់ចង្អើរ​ជូនដំណឹងស្តីពី ការចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខាព័ត៌មានវិទ្យា