សាលាស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ជូនដំណឹងស្តីពី ការចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ សម្ភារៈ គ្រឿងសង្ហារឹម