រដ្ឋបាលស្រុកដំណាក់​ចង្អើរ​ប្រកាស​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិគ្រោះ​ថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់​ប្រេងឥន្ធនៈ