រដ្ឋបាលស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ជូនដំណឹង ស្តីពី ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការងារឈូសឆាយ ការអារដើមឈើ ការចាក់ដីក្មួសក្រហម ការចាក់ថ្មកន្ទក់ម៉ត់ និងសម្អាតទីធ្លាជុំវិញរដ្ឋបាលស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ( លើកទី០២)