​ក្រុមការងារ​ព័ត៌មាន និង​ប្រតិកម្ម​រហ័ស នៃ​នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ការពារ​ព្រំដែន​ទឹក បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​បដិសេធ ការផ្សព្វផ្សាយ​របស់​បណ្តាញ​សង្គម​ក្នុង​ស្រុក​មួយចំនួន ដែល​ចោទប្រកាន់​មកលើ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ទូច ពលៈ ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ការពារ​ព្រំដែន​ទឹក និង​សហការី ថា​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត

​ក្រុមការងារ​ព័ត៌មាន និង​ប្រតិកម្ម​រហ័ស នៃ​នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ការពារ​ព្រំដែន​ទឹក នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២៣​នេះ បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​បដិសេធ ការផ្សព្វផ្សាយ​របស់​បណ្តាញ​សង្គម​ក្នុង​ស្រុក​មួយចំនួន ដែល​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត ដោយ​បាន​ធ្វើ​ការចោទប្រកាន់​មកលើ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ទូច ពលៈ ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ការពារ​ព្រំដែន​ទឹក និង​សហការី នៃ​នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ការពារ​ព្រំដែន​ទឹក​។​

​សូម​ជូន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង នៃ​សេចក្តីប្រកាស​បដិសេធ ដូចខាងក្រោម​៖