រដ្ឋបាលស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ចេញសេចក្តី​ជូនដំណឹងស្តីពី​ការអញ្ជើញ​ចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ការផ្គត់ផ្គង់​សង្ហារឹមបរិក្ខារ​បច្ចេកទេស​ព័ត៌មានវិទ្យា