សេចក្តីណែនាំ​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល ស្តីពី​ការការពារ​ការចម្លង​វីរុស​កូវី​ដ​១៩ ក្នុងអំឡុងពេល​ឈប់សម្រាក​ចំនួន ៥ ថ្ងៃ ដើម្បី​សង​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​ការងារ​សម្រាប់​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ប្រពៃណីជាតិ​

សេចក្តីណែនាំ​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល ស្តីពី​ការការពារ​ការចម្លង​វីរុស​កូវី​ដ​១៩ ក្នុងអំឡុងពេល​ឈប់សម្រាក​ចំនួន ៥ ថ្ងៃ ដើម្បី​សង​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​ការងារ​សម្រាប់​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ប្រពៃណីជាតិ​